Stay with me, Lord

Stay with me, Lord, for it is necessary to have
You present so that I do not forget You.
You know how easily I abandon You.

Stay with me, Lord, because I am weak
and I need Your strength,
that I may not fall so often.

Stay with me, Lord, for You are my life, and without You, I am without fervor.

Stay with me, Lord, for You are my light, and without You, I am in darkness.

Stay with me, Lord, to show me Your will.

Stay with me, Lord, so that I hear Your voice and follow You.

Stay with me, Lord, for I desire to love You very much, and always be in Your company.

Stay with me, Lord, if You wish me to be faithful to You.

Stay with me, Lord, for as poor as my soul is,
I want it to be a place of consolation for You, a nest of love.

Stay with me, Jesus, for it is getting late and the day is coming to a close, and life passes;
death, judgment, eternity approaches. It is necessary to renew my strength,
so that I will not stop along the way and for that, I need You.
It is getting late and death approaches,
I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, the sorrows.
O how I need You, my Jesus, in this night of exile!

Stay with me tonight, Jesus, in life with all its dangers. I need You.
Let me recognize You as Your disciples did at the breaking of the bread,
so that the Eucharistic Communion be the Light which disperses the darkness,
the force which sustains me, the unique joy of my heart.

Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to remain united to You,
if not by communion, at least by grace and love.

Stay with me, Jesus, I do not ask for divine consolation, because I do not merit it,
but the gift of Your Presence, oh yes, I ask this of You!

Stay with me, Lord, for it is You alone I look for, Your Love, Your Grace, Your Will, Your Heart,
Your Spirit, because I love You and ask no other reward but to love You more and more.

With a firm love, I will love You with all my heart while on earth
and continue to love You perfectly during all eternity. Amen.


Prayer for Healing

God our Father, You created me. You saved me through Your Son Jesus Christ. You inspired and blessed me with Your Holy Spirit. My body, mind, heart, and soul are sick right now. Please heal me, renew me. Repair the body you had made. Refresh the soul You created for external existence. You alone know how to restore my health completely for You create me. Through the intercession of St. Padre Pio, heal me and make me whole again so that I may live my life for You. Amen.


Panalangin para sa Paggaling

Panginoon, Kayo po ang lumikha sa akin. Iniligtas po Ninyo ako sa pamamagitan ng Inyong Anak na si Hesukristo. Pinasigla at binasbasan po Ninyo ako ng Inyong Banal na Espiritu. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa Hinihiling ko po na ako’y Inyong pagalingin. Ako po’y papagpanibaguhin Ninyo. Pagalingin po Ninyo ang aking katawang Kayo po ang lumikha. Panariwain po Ninyo ang aking kaluluwang nilikha Ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo lamang po ang lubusang makapag-papanumbalik ng aking kalusugan dahil Kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po Ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa upang maialay ko ang aking buhay para sa Inyo. Amen.


Panalangin Para sa Pagdalaw ng mga Labí ng Puso ni San Padre Pio

Ama naming makapangyarihan at mapagmahal,
sinugo po Ninyo ang Inyong Bugtong na Anak at aming Panginoong Hesukristo upang maging mukha ng Inyong awa sa sanlibutan.
Sa Kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay,
Inyo pong ipinamalas ang kadalisayan at kapangyarihan ng Inyong wagas na pag-ibig sa tanan.
At sa pagsusugo ng Banal na Espiritu, patuloy po Ninyong pinadadaloy ang biyaya ng kaligtasan at kabanalan sa sanlibutan.

Sa Inyo pong kagandahang-loob at paggabay, ipinagkakaloob ninyo sa bawat panahon ang mga banal
upang magsilbing patunay ng tagumpay ng kaloob Ninyong kaligtasan.
Sila rin ang katunayan ng matatag naming pag-asa na mararating din namin ang tunay naming tahanan sa kalangitan.

Lubos kaming nagpapasalamat sa pagkakaloob po Ninyo sa amin kay Sto. Padre Pio bilang uliran ng pananampalataya, tagapamagitan ng aming mga panalangin, at gabay sa banal na pamumuhay.
Sa pagdalaw ng mga banal na labí ng puso ni Sto. Padre Pio, nawa’y matularan namin siya sa wagas na pag-ibig sa Inyo.
Makahalintulad nawa kami nang kanyang pagmamahal sa mga Sakramento ng Eukaristiya at Kumpisal.
Tulad niya, maipamalas nawa namin ang tunay at buhay na pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod sa kapwa.
Nawa ang pagdalaw ng mga banal na labí ng puso ni Sto. Padre Pio ay maging panahon ng biyaya, pagkakataon ng pagbabalik-loob sa Inyo, at sandali ng pagpapalalim ng pananampalataya.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang-hanggan.

Amen.